Advokat Aleksandar Radivojević na temu krivično delo izazivanje opšte opasnosti, njegovim kvalifikovanim oblicima i usovima kažnjivosti.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu krivičnog dela uvrede i pravu oštećenog na naknadu štete zbog povrede časti i ugleda.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu sticanja u bračnoj i vabračno zajednici, pravima dece rođene van braka, kao i pravima i obavezama vanračnih supružika.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu državinskih sporova i pravu građana na zaštitu svog poseda od smetanja.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu naslednog prava i naslednopravnih odnosa, ostavinskog postupka, naslednopravnih ugovora, zaveštanja, naslednopravnih sporova i dr.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu korupcije u Srbiji, kako i kome građani mogu prijaviti korupciju.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu stanarskog prava i prava trajnog zakupa na neodređeno vreme, kako se ono stiče i štiti, odnosno o izmenama u pogledu prava zakupa koje je novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisao.

Advokat Aleksandar Radivojević i Milan Antonjević iz Komiteta pravnika za ljudska prava daju mišljenje na temu neophodnosti da Srbija dobije zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i na temu ko bi prema tom zakonu mogao da pruža besplatnu pravnu pomoć.